De wet Normering Topinkomens en de transitievergoeding

Hoe om te gaan met de beëindigingsvergoeding WNT en transitievergoeding?

De wet Normering Topinkomens (WNT) geeft aan dat een beëindigingsvergoeding voor een topfunctionaris gemaximeerd is op een brutobedrag van € 75.000.

Na de invoering van de wet Werk en Zekerheid (WWZ) ligt in de wet vast (art. 7:673 BW) dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding als – kort gezegd – de oorzaak van eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Die transitievergoeding kan het maximum van de WNT substantieel te boven gaan.

De WNT is ingevoerd per 1 januari 2013 en de WWZ per 1 juli 2015.

In recente uitspraken van de rechtbanken Amsterdam en Utrecht is duidelijk geworden dat een topfunctionaris die valt onder de WNT en ontslagen wordt door zijn werkgever, aanspraak kan maken op de transitievergoeding, ook als die vergoeding het maximum van de WNT norm te boven gaat. De wettelijke transitievergoeding wordt dus niet genormeerd door het wettelijk maximum van de WNT.

Voor vragen met betrekking tot deze problematiek kunt u contact opnemen met mr. Okkie Millaard, die recentelijk bij een dergelijke zaak betrokken was.

Advocaten en Fiscalisten