Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2021 Benvalor B.V.

 1. Benvalor is een besloten vennootschap (“Benvalor B.V.”) en oefent in geïntegreerd verband tussen advocaten en belastingadviseurs (“beroeps­beoefenaren”) de rechtspraktijk uit. De aandeelhouders van Benvalor B.V. zijn besloten vennootschappen of natuurlijke personen. Op verzoek wordt een lijst van aandeelhouders ter beschikking gesteld.
 2. Alle aan Benvalor B.V. verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens Benvalor B.V. van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden. 
 3. Ongeacht door wie van de aan Benvalor B.V. verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend Benvalor B.V. als opdrachtnemer.
 4. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Benvalor B.V. voor schade, voort­vloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Benvalor B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Benvalor B.V. wordt gedragen.
 5. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Benvalor B.V. aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.
 6. Alle vorderingsrechten met betrekking tot de uitvoering van opdrachten of anderszins uit deze overeenkomst voortvloeiend, dienen binnen een jaar na de datum waarop de opdrachtnemer zich van het aan die vordering ten grondslag liggende probleem bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, te worden ingediend. Deze neergelegde beperking is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld of voor zover deze bij wet of beroepsregelgeving verboden zijn.
 7. Benvalor B.V. zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Benvalor B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens Benvalor B.V. aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van Benvalor B.V. in om algemene voorwaarden en/​of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, door Benvalor B.V. aanvaard en uitgevoerd.
 9. Niet alleen Benvalor B.V., maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeel­houders en bestuurders van Benvalor B.V., de bestuurders van de aandeelhouders van Benvalor B.V. die besloten vennootschappen zijn, alsmede van al diegenen die ten behoeve van Benvalor B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 12. Alle tarieven zijn exclusief btw en verschotten, tenzij anders aangegeven.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Benvalor B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www​.benvalor​.nl en worden u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.