Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Privacystatement

Privacystatement 2018 Benvalor B.V.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de AVG”) worden de privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid. Benvalor B.V. (“Benvalor”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de nieuwe rechten voortvloeiend uit de AVG.

1. PERSOONSGEGEVENS

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

Benvalor kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, titel;
 • contactgegevens zoals uw e‑mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u Benvalor verstrekt of die Benvalor kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

2. HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Benvalor verzamelt persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan Benvalor uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

3. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Met de verwerking van persoonsgegevens wordt een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés bedoeld.

Benvalor kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om juridische diensten te verstrekken;
 • om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events die door Benvalor worden georganiseerd en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/​of om de website te analyseren en te verbeteren.

Benvalor verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Benvalor waarbij u partij bent;
 • het voldoen door Benvalor aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang van Benvalor of anderen.

4. DE BEWAARTERMIJN

Benvalor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden. De AVG heeft geen specifieke bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens voorgeschreven. Andere wet- en regelgeving kan wel specifieke bewaartermijnen bevatten. Als dat het geval is, heeft Benvalor de plicht om deze bewaartermijnen na te leven. Een andere reden voor het langer bewaren van persoonsgegevens is voor het geval Benvalor wordt aangesproken in een juridische procedure.

5. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In bepaalde gevallen kan Benvalor uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Benvalor verstrekt, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechtelijke instanties en andere overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacystatement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacystatement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Benvalor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Benvalor, sluit Benvalor met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat Benvalor uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Benvalor zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens geschiedt volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6. DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHTEN

Benvalor heeft systemen, processen en de interne organisatie op de privacyrechten ingericht. Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit
  Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid
  Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Benvalor verplicht is uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht op inzage
  Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Benvalor van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Benvalor bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken.
 • Het recht op rectificatie of aanvulling van uw gegevens

Het recht om persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht op beperking van verwerking
  Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Benvalor wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Het recht van een betrokkene om onder omstandigheden vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

7. COOKIES

Benvalor maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

Naam CookieSourceBeschrijvingVervaltijd
_​gaGoogle AnalyticsWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden2 jaar
_​gidGoogle AnalyticsWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden24 uur
_​gat_​gtagGoogle AnalyticsWordt gebruikt om het percentage verzoeken te beperken1 minuut
cookieconsent_​statusCookie ConsentStelt een gebruiker in staat om onze cookie statement’ eens per jaar te accepteren of weigeren1 jaar
pll_​languageBenvalorWordt gebruikt om de taal van de laatst keer dat de pagina werd bezocht te onthouden1 jaar


Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via tan@​benvalor.​com.

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: tan@​benvalor.​com of Benvalor, t.a.v. mr. H.H. Tan, Postbus 85450, 3508 AL Utrecht.

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Benvalor behoudt zich het recht voor dit privacystatement eenzijdig aan te passen. U wordt aangeraden dit privacystatement herhaaldelijk te raadplegen. Wanneer er sprake is van fundamentele wijziging van dit privacystatement, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.