Benvalor uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Learn more
Refuse cookies OK

Erfrecht

We adviseren en procederen bij de afwikkeling en verdeling van nalatenschappen. We staan erfgenamen, legitimarissen, executeurs en andere betrokkenen bij, maar fungeren ook als sparringpartner voor notarissen en andere advocaten. Daarnaast treden de erfrechtadvocaten van Benvalor op als professioneel vereffenaar of executeur van complexe nalatenschappen.

Uitgebreide informatie over onze erfrechtadvocaten staat op onze Benvalor Erfrecht site.

Wij advi­se­ren erf­ge­na­men, exe­cu­teurs, ver­ef­fe­naars en ont­erf­de kin­de­ren, maar ook pro­fes­si­o­nals zoals nota­ris­sen en accoun­tants die onder­steu­ning zoe­ken bij erf­rech­te­lij­ke zaken.

Onze erfrechtadvocaten heb­ben jaren­lan­ge erva­ring als advo­caat en fis­ca­list. Zij zijn bei­den lid van de VEAN, de door de Neder­land­se advo­ca­ten­or­de erken­de spe­ci­a­lis­ten­ver­e­ni­ging voor erf­recht­ad­vo­ca­ten. Onze ken­nis van het erf­recht en het fis­ca­le recht zet­ten we graag in voor onze cli­ën­ten, die ons bena­de­ren voor aller­lei ver­schil­len­de vra­gen. Of het nu gaat om een ont­erfd kind dat aan­spraak wil maken op zijn legi­tie­me por­tie, een exe­cu­teur die advies nodig heeft over de omvang van zijn bevoegd­he­den, het doen van aan­gif­te erf­be­las­ting of het oplos­sen van een geschil tus­sen erf­ge­na­men onder­ling: bij ons kun je terecht.

Wij heb­ben veel erva­ring met het voe­ren van pro­ce­du­res, maar nog meer erva­ring met het vin­den van een oplos­sing bui­ten de rech­ter om. Wij com­bi­ne­ren onze ken­nis van het civie­le en het fis­ca­le recht om een resul­taat te berei­ken waar­in alle aspec­ten zijn meegenomen.

Daar­naast beschik­ken we over een uit­ge­breid net­werk aan advo­ca­ten in het bui­ten­land. Is er advies nodig over bui­ten­land­se aspec­ten van een nala­ten­schap? Wij bren­gen je graag in con­tact met onze ver­trouw­de collega’s.